top of page

SYMPA HAPPY TEAM 2024

Tréninky skupinky HAPPY TEAM probíhají 2x do měsíce a to v tanečním sálku
TJ VIKTORIA VESTEC.

 

Skupina je založena pro rodiče, kamarády a všechny, kteří si chtějí zablbnout
a pak se dětem ukázat na soutěži :)

Skupina HAPPY TEAM

Platba I. pololetí (září - leden)  850,- 
Splatnost do
25. 11. 2023
 

VS: číslo, které vám bylo zasláno emailem na základě vaší přihlášky

Text: PLATBA I. POLOLETÍ 2023_2024_ JMÉNO HAPPY TEAMKurzovné na II. pololetí (únor - červen)  850,- 
Splatnost do 15. 1. 2024

 

VS: číslo, které vám bylo zasláno emailem

Text: PLATBA II. POLOLETÍ 2023_2024_ JMÉNO HAPPY TEAMRegistrační poplatek do asociace bude uhrazen z kurzovného.

Rozpis tréninků zde

Č.Ú: 6532002389/0800

Text: Jméno a příjmení, HAPPY TEAM

Variabilní symbol:číslo, které vám bylo zasláno emailem na základě vaší přihlášky

 

Prosíme rodiče, aby dodržovali text a var. symbol, vše je nutné pro párování plateb

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

HAPPY TEAM

Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Souhlas se zpracováním osobních údajů a přihláška Mažoretky SympA TJ VIKTORIA VESTEC

1.Uděluji tímto souhlas TJ Viktoria Vestec, se sídlem U hřiště 757, Vestec, PSČ 252 42, zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka L 4340 (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala a evidovala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, E-mailové adresy, Telefonní číslo, datum narození a vše další uvedené ve formuláři.

 

2.Osobní údaje jsou správci poskytovány za účelem a v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK v souladu s tímto účelem je správce tyto údaje zpracovávat, a to po dobu 5 let.

3.S výše uvedeným zpracování osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas. Jsem si vědom toho, že souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to písemně formou e-mailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu TJ.

4.Dále uděluji souhlas s tím, že osobní údaje – jméno a příjmení, rodné číslo, je TJ/SK oprávněna poskytnout do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Tento souhlas uděluji po dobu 5 let.

5.Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností TJ/SK byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit moji totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby TJ/SK tyto záznamy používalo při prezentaci své klubové činnosti.

6.Souhlasím, aby mému nezletilému dítěti byly poskytnuty zdravotní služby, jejichž potřeba nastane na tréninku, soutěžích či sportovní akci (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí apod.)

 

7.Prohlašuji, že jsem byl správcem poučen, že mohu požadovat:

informaci, jaké mé údaje jsou zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, výmaz osobních údajů.

8.Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. Jsem si vědom toho, že v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit přímo na správce, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.Prohlašuji, že jsem si vědom, pro jaký účel jsem souhlas se zpracováním osobních údajů udělil a v jakém rozsahu.

10.Prohlašuji, že na základě posouzení svého zdravotního stavu, jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž tréninků, soutěží a dalších akcí bez nebezpečí poškození svého zdraví, a případné změny ihned písemně ohlásím.

11. Beru na vědomí, že veškeré podrobné informace ohledně tréninků, soustředění atd. najdu vždy aktualizované na webové stránce www.sympapraha.cz

12. Souhlasím se zpracováním fotografické, obrazové a zvukové dokumentace pořízené při průběhu tréninků, soustředění, soutěží a dalších akcí. Souhlasím s uveřejněním této dokumentace na webových stránkách www.sympapraha.cz a v dalších propagacích spojených se Sympa TJ VIKTORIA VESTEC (Facebook, Youtube, Instagram, ...) Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, popř. do doby mého odvolání.

Děkujeme za odeslání.

bottom of page